امروزیکم درس خوندم و بقیشوفیلم دیدموباابجی کوچیکه درس کارکردم امتحان داشت...کاش منم یه ابجی بزرگ داشتم باهام کنکورکارمیکرد

امروزیه بچه بدنیااومد و واردخانواده ماشد..خیلی خوشحالم واسش و حتما فردامیرم میبینمش منتظرش بودم..چقدرزودگذشت و زودبدنیااومد...

درکل خبرخاصی نبود امروز و من بیشتربرای خودم بودم..بایدخودموجمعوجورکنم و مثل قبل بشینم سردرسم دیگه داره دی به وسطاش میرسه و من بایدحسابی برنامه خودموجمع کنم...خیلی این روزا پای گوشی و نت هستم ...همش مطالبی که قبلاتوذهنم بود و سرچ میکنم و میخونم و درگیرمیشم..بایداینم جمعش کنم....

خدایاشکرت امروزیه بچه سالم دیگه بدنیااومد و همه روخوشحال کرد...

خدایاشکرت،هیچوقت نمیذاری ناراحت باشم بخاطر وضعیت موجود و هواموداری..خدایاخیلی مرسی

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : 186